Contact

E-mail:
info@telveghel.nl

Bezoekadres (na e-mail afspraak):
Gemeentehuis Veghel, fractiekamer TEL
Stadhuisplein te Veghel.

Of gebruik het digitale Contactformulier.

TEL op Twitter

Geef uw mening

Hoe moet het parkeerbeleid in het centrum van Veghel worden?

Twitter @TELveghel

 • http://pbs.twimg.com/profile_images/423443892738867200/Nq0fOrQB_normal.jpeg avatar
  Gisteren zijn onze burgerleden opnieuw aangesteld. Nieuw deze raadsperiode is Maria van Bommel uit Erp. Succes Maria.
   
   
 • http://pbs.twimg.com/profile_images/423443892738867200/Nq0fOrQB_normal.jpeg avatar
  Toch spannend hoe gezondheid en milieu er vanaf komen in het coalitieakkoord. Nog even wachten.
   
   
 • http://pbs.twimg.com/profile_images/423443892738867200/Nq0fOrQB_normal.jpeg avatar
  Robert Elbertse - Ik maak mij zorgen over de langdurig negatieve effecten van de keuzes van de afgelopen jaren. http://t.co/DyE4EZDxtv
   
   
 • http://pbs.twimg.com/profile_images/423443892738867200/Nq0fOrQB_normal.jpeg avatar
  Wim Castricum - Onze gemeente vergrijst. Dit vraagt om actief seniorenbeleid met huisvesting, zorg, welzijn en sport. http://t.co/9BmfMbsvzx
   
   
 • http://pbs.twimg.com/profile_images/423443892738867200/Nq0fOrQB_normal.jpeg avatar
  Joke Steenbakkers Scheepers - Gezondheid is het belangrijkste bezit van een mens. http://t.co/PFdr3PUtqR
   
   

Verkiezingsprogramma 2014

Wat zijn de taken die TEL de komende raadsperiode wil uitvoeren:

Leefbare wijken en dorpen maken Veghel aantrekkelijk voor huidige en nieuwe inwoners

 • Levendige wijken en dorpen waar voldoende te doen is met een groene uitstraling.
 • Met in iedere kern ruimte voor winkels, bedrijven, een basisschool, een buurthuis en (sport)verenigingen.
 • In elke wijk of dorp een eigen thuishulp en wijkverpleegkundige.
 • Duidelijk en veilige inrichting 30 km zones.
 • Daadwerkelijk handhaven van gemeentelijke verkeersregels.
 • Trottoirs vrij van obstakels en geschikt voor rolstoelen en rollators.
 • Veilige fietspaden, binnen en tussen de kernen.
 • Tijdig inspelen op de vergrijzing en bevolkingskrimp om de leefbaarheid te behouden.
 • Instellen van een verbod op zwaar agrarisch verkeer in de dorpskernen na 22:00 uur

Terug

Veghel moet weer van de burger worden

 • Tijdig en volledig informeren van de burgers.
 • Echte inspraak met uitspraak.
 • Toekennen zwaarwegende adviesfunctie aan inwoners van dorpen en wijken op een democratische manier.
 • Invoeren van recht op burgerinitiatief (met 250 handtekeningen kunnen burgers hun eigen voorstel op de politieke agenda krijgen)
 • Toekennen van een eigen budget aan wijken en dorpen voor onderhoud en voor vergroening van hun wijk of dorp.
 • Ondersteunen van lokale initiatieven voor vrijwilligerscentrales.
 • Meer ruimte voor mantelzorg in eigen huis.
 • De gemeente moet niet zelf ondernemen maar beleid uitvoeren en burgers en bedrijven faciliteren.
 • Als gemeente de regie weer in eigen hand nemen, door minder te leunen op grote samenwerkingsverbanden.
 • Stimuleren van burgerinitiatieven voor sociaal ondernemerschap.
 • Gemaakte afspraken met burgers vastleggen en proactief nakomen.

Terug

Gezonde gemeentelijke financiën om de lasten voor inwoner laag te houden

 • Geen gemeentelijke lastenverhoging (rioolbelasting, afvalstoffenheffing) voor de burger.
 • De Onroerendzaakbelasting maximaal laten stijgen met de consumentenprijsindex.
 • Verlagen van de gemeentelijke schulden binnen 8 jaar tot maximaal één keer het jaarbudget van de gemeente (nu +- 60 miljoen).
 • Marktconform waarderen van de gemeentelijke grondposities.
 • Efficiënt economisch afvalstoffenbeheer en de opbrengsten hiervan teruggeven aan de burger.
 • Niet langer gemeenschapsgelden investeren in prestige projecten.

Terug

Voldoende scholen en opleidingen voor onze kinderen, studenten en werknemers

 • Goed basisonderwijs in iedere woonkern.
 • Breed aanbod van middelbaar onderwijs binnen de gemeente.
 • HBO opleidingen aantrekken die aansluiten bij het Veghelse bedrijfsleven.
 • Scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang stimuleren samen te werken en aan te sluiten bij de behoeften van mensen en bedrijven.
 • Faciliteren van de samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en de lokale beroepsopleidingen.
 • Eigentijdse huisvesting voor studenten.
 • Stimuleren van gezonde gewoontes op school; sporten, en gezonde kantine, tabak en alcohol voorlichting.

Terug

Evenwichtige ontwikkeling bedrijvigheid maakt Veghel aantrekkelijk en minder kwetsbaar

 • De gemeente moet bedrijven faciliteren om te kunnen blijven innoveren en groeien, o.a. door een krachtige gemeentelijke bedrijfscoördinator met een uitgebreid netwerk zowel binnen en buiten de overheid.
 • Uitbreiding bedrijven eerst op bestaande en in gebruik zijnde bedrijventerreinen.
 • Evenwichtig banenaanbod door aantrekken van dienstverlenende bedrijven.
 • Streven naar meest schone, veilige en duurzame bedrijventerreinen van Nederland.
 • Geen nieuwe  categorie 5 bedrijven (zeer zware industrie).
 • Eerst bestaande terrein uitgeven voordat nieuw bedrijventerrein ontwikkeld wordt.
 • Eerst nut en noodzaak onderzoek en marktonderzoek uitvoeren voordat grond gekocht wordt voor nieuwe bedrijventerreinen.
 • Braakliggende bedrijventerreinen inzetten als groenvoorziening of groentetuin.
 • Wandel-, fietspaden, trimbanen en groen op en rondom de bedrijventerreinen.
 • Controle op energiebesparende maatregelen bij bedrijven conform de energieprestatienorm.
 • De gemeente draagt actief de economische identiteit van Veghel uit.
 • Startende ondernemers worden actief geholpen hun weg te vinden.
 • Streven naar een aantrekkelijk winkelklimaat.

Terug

Bereikbare kernen en bedrijventerreinen

 • Betaalbaar en bereikbaar Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
 • Afschaffen betaald parkeren en instellen blauwe zones.
 • Gevaarlijke verkeerspunten aanpakken (zoals Boekelseweg en ’t Hool).
 • Focus op oplossen knelpunten, niet op aanleg van nieuwe wegen. Zoals verbetering afslag 10 op de A50 in plaats van een hele nieuwe autoweg van Veghel naar Asten.
 • Nieuw onderzoek naar het verkeer in de kern Erp voor een verkeersluw maar levendig Erp. Niet doormodderen met een zuidelijke rondweg gebaseerd op oude verkeersmodellen en een niet haalbaar vrachtwagenverbod.
 • Gemeentelijke 60 km wegen moeten duidelijk herkenbaar zijn ingericht en er moet worden gehandhaafd.
 • Onze kernen Veghel, Zijtaart, Eerde en Keldonk mogen niet omsloten raken door (vierbaans)autowegen.
 • Goed onderhouden voet- en fietspaden.

Terug

Gezond leefmilieu voor onze inwoners en werknemers

 • Bij het ontwikkelen van de leefomgeving is de gezondheid van alle inwoners leidend.
 • Groene ruimten in en rondom de kernen moeten behouden blijven.
 • Gezondheideffectscreening bij de daarvoor in aanmerking komende projecten.
 • Terugdringen van de amoniakuitstoot.
 • Intensieve controle op gebruik milieumaatregelen, zoals luchtwassers.
 • Stimuleren van milieumaatregelen bij particulieren en bedrijven.
  • Groene stroom
  • Grondwater circulatie
  • Energie/water zuinige apparaten
 • Geen megastallen binnen 250m van de woonkernen.
 • Toetsing op ongebruikte milieuvergunningen.
 • Sluiten van de milieukringloop op het eigen grondgebied.
 • Permanente meetpunten voor fijnstof en geluidsbelasting op meerdere plaatsen.
 • Ondersteunen ernstig geluidgehinderde bewoners door geluidsanering.
 • Samen met de GGD en scholen een plan opzetten om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. bijvoorbeeld door voorlichting op scholen of preventief meten.
 • Terugbrengen hinder door de 4 B’s (buren, brommers, bars, bouwmateriaal) door gerichte handhaving.
 • Het op korte termijn terug halen van specialistische poliklinieken in de kern Veghel.
 • Preventieve gemeentelijke programma’s voor de gezondheidsbehoefte van ouderen.
 • Geen broed verstorende werkzaamheden in het voorjaar en in het broedseizoen.
 • Geen (proef)boringen naar schaliegas.
 • Verder terugdringen van zwerfafval waarbij preventie en handhaving hand-in-hand gaan.

Terug

Ruimte om te wonen in alle kernen

 • Op korte termijn invulling geven aan de actuele woonbehoeften.
  • Stimuleren van CPO
  • Studentenwoningen
  • Seniorenwoningen
  • Zorgwoningen
  • Arbeidsmigranten
 • Instellen leenfonds voor mensen die (tijdelijk) hun woonlasten niet meer kunnen betalen.
 • Oprichten van een gemeentelijk woonbedrijf voor sociale woningbouw.
 • Minder regels bij het verbouwen of verbeteren van je eigen huis.
 • Uitbreiden van het aantal sociale woningen waardoor de wachtlijst wordt geminimaliseerd.
 • Aantrekkelijk onderhoud van de woonomgeving om de waarde van de huizen te waarborgen.
 • Waardevolle gebouwen koesteren en in gemeentelijk eigendom houden (zoals Raadhuis Erp).
 • Samen met ouderenorganisaties oprichten van een ontmoetingsplek voor (zelfstandige)
  ouderen van waaruit ouderen geholpen kunnen worden zelfstandig te blijven en
  waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Terug

Veilige leefomgeving voor iedereen

 • Sterk inzetten op preventie en handhaving bij inbraak, vandalisme en overlast.
 • 24 uurs bereikbaarheid en snelle inzet van politie, GGD, brandweer en BOA’s.
 • Controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden bij alle nieuw te realiseren bouwwerken.
 • Extra aandacht voor veilige schoolroutes, te voet en op de fiets.

Terug

Eerlijke sociale voorzieningen bevorderen de leefbaarheid

 • Sociale voorzieningen worden op maat aangeboden, maar binnen dezelfde kaders voor iedereen.
 • Persoonsgerichte ruimhartige uitvoering WMO.
 • Arbeidsmigranten hebben net zoveel rechten en plichten als Nederlanders. Er moet voldoende en fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten komen in de kernen, niet weggestopt bij hun werkgever.
 • Recht op bijstand koppelen aan een zinvolle passende tegenprestatie.

Terug

Efficiënte gemeentelijke organisatie verlaagt de lasten en verhoogt de kwaliteit

TEL vindt dat de gemeente Veghel een bovengemiddeld gestroomlijnde ambtelijke organisatie moet krijgen:

 • De gemeente krijgt een heldere Internetsite waarop burgers, ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk online kunnen regelen en informatie eenvoudig is te vinden.
 • Aanvragen moeten zoveel mogelijk via een digitaal loket te regelen zijn.
  • Bekendmakingen staan niet langer in de stadskrant maar op deze site, via Twitter (en/of Facebook, online kranten) wordt er aan aandacht voor gevraagd
  • De gemeentegids, afvalkalender en degelijke worden alleen nog maar via de Internetsite aangeboden om zou het milieu en de gemeentekas te sparen
 • Binnen de gemeente en de gemeenteraad wordt zoveel mogelijk papierloos gewerkt.
 • Het aantal ambtelijke medewerkers (inclusief via samenwerking uitbesteed aan b.v. de BSOB, Optimist en Vivaan) moet minder dan 1% van de Veghelse bevolking zijn
 • De overheid moet bedrijfsmatig werken, dus efficiënt en klantgericht.

Terug

Geslaagde fusie met Schijndel en Sint Oedenrode

TEL pleit voor een gemeente die:

 • Groot genoeg is om voor zichzelf te kunnen zorgen zonder bij iedere taak van een samenwerkingsverband afhankelijk te zijn.
 • Groot genoeg is om inwoners en bedrijven over een groot gebied eenduidige regelgeving aan te kunnen bieden
 • Groot genoeg om niet ondergesneeuwd te worden door omliggende gemeenten
 • Klein genoeg om ons dorpse karakter te blijven houden en de lijnen tussen burgers, bedrijven en de gemeente kort te houden.

TEL vindt dat de combinatie van de kleinere en grotere kernen in Schijndel en Sint Oedenrode zeer goed passen bij de opbouw van de gemeente Veghel. En dat de fusie met hen onze dorpse waarden en onze focus op het milieu en recreatie versterkt. De drie gemeenten moeten vanaf nu proberen zo veel mogelijk samen te werken en er voor zorgen dat tijdens de ‘verbouwing’ de ‘winkel’ open blijft.
Terug

Breed aanbod van kunst en cultuur, sport en recreatie

 • Stimuleren van een breed aanbod van kunst en cultuur waarbij mensen keuze hebben in hoe en waar ze hun culturele interesses invulling geven.
 • Ondersteunen van voldoende sportmogelijkheden voor jong en oud.
 • Behouden van een binnen- en buitenzwembad.
 • Stimuleren van de ‘gezonde kantine’ bij sportclubs.
 • Stimuleren van samenwerking van kunst-, cultuur- en sportinstellingen en scholen en bedrijven.
 • Ruimte geven ondernemers in de recreatieve brance.

Terug

Leave a Reply